REKLAMACE

Záruku na zboží je poskytována v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu 2 let. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka je poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady, které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

Záruka se nevztahuje na:

  • mechanická poškození
  • nesprávné použití
  • vystavení zboží nadměrným rázům, váze a úderům, žáru a vlhku
  • nadměrné opotřebení a úmyslné poničení zboží
  • neodborný servis

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Místo uplatnění reklamace

V případě závady nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době jej zašlete na adresu prodejce: JPsportservis - Jan Pospíšil, Třída SNP 619/44, 500 03 Hradec Králové případně je možné reklamovaný výrobek osobně doručit na prodejenu prodejce.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. Zboží prosím zasílejte buď na výdejní místo Zásilkovny (Vinotéka Ševčík, Třída SNP 584/11, Hradec Králové, 500 03), nebo přes DPD na naši prodejnu.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:
prodejna@jpsportservis.cz
Telefon: +420 495 217 106

Způsob uplatnění reklamace

Při vzniku první vady doporučujeme poškozený výrobek přestat používat, zabalit a kompletní doručit na naši adresu v co nejkratší době. K zasílané reklamaci doporučujeme:

  • přiložit kopii dokladu o zaplacení (faktura, paragon, či jiný vhodný doklad),
  • řádně vypněný formulář pro reklamaci (zaslat společně se zbožím, nebo e-mailem) s popisem závady. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamované zboží vrátit zákazníkovi k doplnění.

Po obdržení reklamovaného zboží zašle prodávající na email kupujícího potvrzení o převzetí reklamace (reklamační protokol) a to nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V tomto má kupující nárok požadovat proplacení prokazatelných přepravních nákladů spojených se zasláním reklamace. 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při ukončení reklamačního řízení, bude kupujícímu zaslán protokol o ukončení reklamačního řízení, včetně způsobu jeho vyřízení. 

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní.

Reklamace dopravy

Pokud jste zboží převzali (vychází se z podpisu dokumentu o převzetí zásilky od přepravce) máme za to, že zboží bylo v pořádku doručeno. Pokud tomu tak nebylo, reklamaci poškození zboží během dopravy nám nahlaste co nejdříve, nejlépe do 3 dnů od podloženého převzetí zásilky. Tuto reklamaci nám sdělte (nejlépe mailem) a informujte přepravce, který tuto reklamaci vyřizuje.

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží.

Ze zákona má spotřebitel nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, čímže se samozřejmě myslí jen reklamace oprávněná.

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

REKLAMAČNÍ ŘÁD DLE NOZ PLATNÝ OD 1.1.2019

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Zboží zakoupené on-line přes e-shop www.jpsportservis.cz, můžete do 14 dnů od doručení vrátit bez udání důvodu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny JPsportservis prodávajícího (nikoliv přes Česká pošta) Jan Pospíšil, Třída SNP 619/44, 500 03 Hradec Králové, či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodejna@jpsportservis.cz
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Kompletní znění je k dispozici v Obchodní Podmínkách na našem webu. Obchodní podmínky jsou též součástí potvrzení objednávky.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VRATKOVÝ FORMULÁŘ

Výměna zboží

Zboží zakoupené on-line přes e-shop www.jpsportservis.cz není problém vyměnit za jiný kus do 14 dní od doručení. Postup je stejný jako u vrácení zboží, stačí vyplnit vratkový formulář a zaznamenat zde změnu a popsat o jaké zboží máte zájem.
Pokud si přejete jinou velikost či barvu, je to snadné. Ověřte si dostupnost zboží na e-shopu. V případě, že zboží s požadovanými parametry nenajdete online, nemáme jej již bohužel k dispozici.

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ